اخبار و رویدادها

گفتگوی دکتر ابوالقاسمی با رادیو ایران درباره ویژگی ها و اهمیت واکسن تمام ایرانی نورا

گفتگوی دکتر ابوالقاسمی با رادیو ایران درباره ویژگی ها و اهمیت واکسن تمام ایرانی نورا
گفتگوی دکتر ابوالقاسمی با رادیو ایران درباره ویژگی ها و اهمیت واکسن تمام ایرانی نورا
 
 
گفتگوی دکتر ابوالقاسمی با رادیو ایران درباره ویژگی ها و اهمیت واکسن تمام ایرانی نورا
 

گفتگو با کارشناس