سوالات متداول در مورد واکسن نورا

چرا واکسن نورا نسبت به سایر واکسن های کرونا دیرتر وارد سبد واکسیناسیون کشور قرار گرفت ؟
به علت اینکه واکسن نورا یک واکسن تمام ایرانی است و تمامی مراحل آن شامل تحقیق وتوسعه، مراحل تولید نیمه صنعتی ، تولید صنعتی و هر سه فاز کارازمایی بالینی در داخل کشور انجام شد. لذا، این امر موجب شد که این واکسن دیرتر به سبد واکسیناسیون کشور وارد شود.

گفتگو با کارشناس