فضه‌سادات حسینی (مجری صدا و سیما)

فضه‌سادات حسینی (مجری صدا و سیما)
داوطلب فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا شدم ، خیلی خوشحالم که تونستم در مرحله مطالعاتی یک واکسن تمام ایرانی شرکت کنم ، به دانشمندان کشورم اطمینان و باور دارم ، واکسن نورا بالای 90 درصد ایمنی ایجاد می کند و عوارض نداشته است، در کنار پرچم ایران ایستادن و از واکسن تمام ایرانی گفتن یک اتفاق خوب و خوشایند است.

داوطلب فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا شدم ، خیلی خوشحالم که تونستم در مرحله مطالعاتی یک واکسن تمام ایرانی شرکت کنم ، به دانشمندان کشورم اطمینان و باور دارم ، واکسن نورا بالای 90 درصد ایمنی ایجاد می کند و عوارض نداشته است، در کنار پرچم ایران ایستادن و از واکسن تمام ایرانی گفتن یک اتفاق خوب و خوشایند است.

گفتگو با کارشناس