دکتر مصطفی قانعی فوق تخصص ریه و رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا

دکتر مصطفی قانعی فوق تخصص ریه و رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا
واکسن نورا به دلیل فعالیت علیه بخش هسته یا N و همینطور بخش RBD انتخاب مناسب برای یادآور در شرایط شیوع امیکرون است.

واکسن نورا به دلیل فعالیت علیه بخش هسته یا N و همینطور بخش RBD انتخاب مناسب برای یادآور در شرایط شیوع امیکرون است.

گفتگو با کارشناس