جدیدترین سویه ویروس کرونا در جهان در حال پخش است

جدیدترین سویه ویروس کرونا در جهان در حال پخش است

 گفته می‌شود سویه یک زیرسویه، از سویه امیکرون است.BW.1 (BA.۵.۶.۲.۱)